ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

1. จุดประสงค์การใช้งาน

ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานนี้เป็นข้อตกลง ระหว่าง “ผู้ให้บริการ” กับ “ผู้ใช้บริการ” ที่สมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Eucerin Affiliate Program ทั้งนี้ ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมในข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานแล้ว

2. คำนิยาม

2.1 ผู้ให้บริการ หมายถึง YDM (Thailand) Co., Ltd. ในที่นี้ หมายถึง ผู้ให้บริการ Eucerin Affiliate Program (https://dermaskincare-affiliate.com/)

Eucerin ในที่นี้ หมายถึง ผู้ใช้ Eucerin Affiliate Program เพื่อเป็นช่องทางในการโฆษณา หรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ Eucerin (www.eucerin.co.th)

THE EARTH CREW COMPANY LIMITED (“Earthcrew”) ในที่นี้ หมายถึง ผู้ให้บริหารจัดการ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ Eucerin Affiliate Program

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการผ่านการลงทะเบียนสมัคร Eucerin Affiliate Program โดยการให้ข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการกำหนดอย่างถูกต้อง และมีความประสงค์ที่จะนำลิงก์ผลิตภัณฑ์ Eucerin จาก Eucerin Affiliate Program ไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้บริการเอง ในทุกช่องทาง

2.2 Eucerin Affiliate Program หมายถึง Affiliate Platform ออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเพิ่มรายได้จากการแชร์ลิงก์สินค้าผ่าน Eucerin Affiliate Program ผู้ให้บริการจะเอื้ออำนวยผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโปรแกรม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการเงิน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสถิติผ่านการใช้ Affiliate Platform สำหรับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้บริการเองได้ ผู้ใช้บริการสามารถดึงข้อมูลการโฆษณา และตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นได้

2.3 Affiliate หมายถึง การทำการตลาดโดยผู้ใช้บริการทำการแชร์ลิงก์สินค้าของ Eucerin จาก Eucerin Affiliate Program ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Youtube, Twitter หรือ Line โดยผู้ใช้บริการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบคอมมิชชั่นจาก Eucerin

2.4 สื่อโฆษณาของ Affiliate หมายถึง ลิงก์ หรือ ลิงก์พร้อมแบนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า

2.5 ค่าคอมมิชชั่น (ค่าตอบแทนการโฆษณา) หมายถึง รายได้ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการซื้อที่สมบูรณ์โดยการแนะนำ โปรโมท สินค้า/บริการผ่านลิงก์ Eucerin Affiliate Program ซึ่งคิดเป็นเงินตามจำนวนที่กำหนดจากยอดจำหน่ายสินค้า และ จากลำดับขั้นของผู้ใช้บริการในแต่ละประเภทที่ทาง Eucerin กำหนด

2.6 ลำดับขั้นของผู้ใช้บริการ หมายถึง ลำดับขั้นที่เกิดจาก การทำยอดขายได้ตามที่ยูเซอรินกำหนด และคงไว้ซึ่งสิทธิ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยนับจากวันแรกที่มียอดขายบน Eucerin Affiliate Program หรือ วันแรกของการปรับลำดับขั้น

โดยการแจ้งปรับลำดับขึ้น จะถูกเปลี่ยนแปลงในเวลาเที่ยงคืน (0.00 น.) ของวันถัดไป เมื่อมียอดขายถึงตามที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดยอดขายและลำดับขั้นของผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น

1. ลำดับขั้น Beginner โดยผู้ใช้บริการสามารถทำยอดขายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษเพิ่ม ที่ 0%
2. ลำดับขั้น Explorer โดยผู้ใช้บริการสามารถทำยอดขายได้ ตั้งแต่ 100,001 - 300,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษเพิ่ม ที่ 5%
3. ลำดับขั้น Expert โดยผู้ใช้บริการสามารถทำยอดขายได้ ตั้งแต่ 300,001 - 750,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษเพิ่ม ที่ 10%
4. ลำดับขั้น Master โดยผู้ใช้บริการสามารถทำยอดขายได้ มากกว่า 750,001 บาทภายในระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับค่าคอมมิชชั่นพิเศษเพิ่ม ที่ 15%

*หมายเหตุ:
- ระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรม ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 - 28 ก.พ. 2567
- ค่าคอมมิชชั่นพิเศษคำนวณจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายสินค้า

2.7 บัญชีผู้ใช้บริการ หมายถึง บัญชีที่สมัครเป็น ผู้ใช้บริการของ Eucerin Affiliate Platform

2.8 การซื้อที่สมบูรณ์ (Completed Purchase) หมายถึง ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าใดๆที่ได้เกิดขึ้น ระหว่างผู้ซื้อ ผ่านลิงก์ Eucerin Affiliate Program โดยเสร็จสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ Eucerin Affiliate Program อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ซื้อได้เข้าถึงเว็ปไซต์ Eucerin.co.th ผ่านทางลิงก์ของ Eucerin Affiliate Program ที่ปรากฏอยู่ในสื่อของผู้ใช้บริการและผู้ซื้อนั้น

2.9 ยอดสุทธิของการซื้อที่สมบูรณ์ (Net Completed Purchase Value) หมายถึง ยอดรวมสุทธิรายเดือนของการซื้อที่สมบูรณ์ที่ได้ทําขึ้น โดยผ่านช่องทาง ลิงก์ของ Affiliate ที่ปรากฎอยู่ใน สื่อของ Affiliate โดยคิดคํานวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อที่สมบูรณ์ ในเดือนปฏิทินใดๆ หักด้วยส่วนลด (discounts) ค่าขนส่ง (shipping fees) ค่าคูปอง (voucher fees) และเงินคืนในรูปแบบอื่นใด (any rebates)

2.10 บุคคลต้องห้าม หมายถึง บุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดของข้อห้ามในการกระทำ (อ้างอิงข้อ 8.4) ที่กำหนดไว้

3. การอัพเดทข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งาน

3.1 การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อมูล Eucerin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกประกาศไว้บน Eucerin Affiliate Program อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการได้ใช้งาน Eucerin Affiliate Program นี้ต่อไปครบ 14 วัน ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขใหม่โดยปริยาย

3.2 หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเงื่อนไขจากผู้ให้บริการ ให้ถือว่าบัญชีผู้ใช้บริการสิ้นสุดสัญญาระหว่างผู้ให้บริการ เป็นที่เรียบร้อย

4. การให้บริการ และสัญญา

4.1 สัญญาจะเริ่มต้นเมื่อผู้สนใจใช้บริการทำการสมัครใช้บริการเป็นที่เรียบร้อย โดยเมื่อทำการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัคร ทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้ใช้บริการกับทาง Eucerin Affiliator Platform

4.2 ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง และมีอยู่จริงเท่านั้น หากทางผู้ให้บริการตรวจพบ จะสามารถยกเลิกการให้บริการแก่บัญชีรายชื่อนั้นๆ ได้

4.3 การใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการใช้บริการ รวมถึงการกระทำอันแสดงถึงการฉ้อโกงกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ Eucerin Affiliate Platform เมื่อทางผู้ให้บริการตรวจพบ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลในการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Eucerin Affiliate Program

4.5 ผู้ให้บริการสามารถส่งข้อมูลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Eucerin Affiliate Program ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนหรือแจ้งไว้ เพื่อแจ้งข่าว หรือข้อมูลได้

4.6 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ และจะไม่ใช้และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการใดๆ เว้นแต่เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Eucerin Affiliate Program และภายใต้กรอบวัตถุประสงค์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของ Eucerin Affiliate Program เท่านั้น

4.7 ในกรณีที่มีการลงโฆษณาโดยใช้สื่อที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองว่า จะมีการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ (Cookies) และผู้เข้าชมรับรู้และตั้งใจที่จะเข้าชมเว็บไซต์ หรือ media ห้ามไม่ให้มีการใช้ตัวประกอบเพิ่มเติมอื่น โค้ดดึงหน้าเว็บ (iFrame) ป็อบอัพ หรือป็อบอัพซ้อนข้างใต้ หรือ การรีไดเร็คไปหน้าเว็บไซต์โฆษณาอื่นโดยอัตโนมัติ หรือโดยปราศจากการกระทำของผู้เข้าใช้งาน(เช่นการคลิกหรือกด) การเปลี่ยนแปลงสลับข้อมูล cookiesการแปลงข้อมูลการเข้าชม หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีการคลิกโดยเข้าใจผิดหรือเข้าใจว่าจะเป็นการเปิดเนื้อหาที่ต้องการโดยเด็ดขาด

4.8 ให้ผู้ใช้บริการส่งเสริมการใช้บัตรกำนัลที่ออกให้โดย Eucerin หรือสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) รับรู้ข่าวสาร โดยห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการใช้บัตรกำนัลของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการส่งเสริมผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ให้ลูกค้า ตัวโฆษณา หรือการติดต่อโดยหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ โดยเด็ดขาด

4.9 การถอนสื่อ โฆษณา รวมถึงลิงก์ Eucerin Affiliate Program
       1) หากมีการทำผิดกฎ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการดำเนินการนำสิ่งที่โปรโมทของ Eucerin ลงจากสื่อของผู้ใช้บริการโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องให้ Eucerin แจ้งให้ดำเนินการ และ หรือ หากมีผู้ใช้บริการท่านอื่น ทำการร้องเรียนเข้ามา ทางผู้ให้บริการจะทำการระงับบัญชีทันที
       2) ผู้ใช้บริการต้องถอนสื่อโฆษณาจากเว็บไซต์หรือ media ของผู้ใช้บริการโดยทันที หากผู้ให้บริการมีการแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าว

4.10 ในกรณีที่มีการดําเนินคดีโดยบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ หรือจากการที่ผู้ใช้บริการลงสื่อโฆษณาของ Eucerin ในทางที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้ใช้บริการต้องป้องกัน Eucerin และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ Eucerin และ/หรือบุคคลภายนอกจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบุคคลภายนอกที่กล่าวอ้างถึงการกระทําผิดดังกล่าวข้างต้น หากมีการสู้คดี และทาง Eucerin ต้องการข้อมูลหรือคําอธิบายจากผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องมอบข้อมูลรายละเอียด ให้กับ Eucerin ภายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือภายในไม่เกินสาม (3) วัน และให้ทําคําอธิบายเพื่อประกอบการแก้คดีให้กับ Eucerin

4.11 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่ Eucerin ถูกดําเนินคดีโดยบุคคลภายนอกอันสืบเนื่องมาจาก การละเมิดสิทธิ และหรือปฏิบัติผิดต่อหน้าที่ความ รับผิดชอบ และ/หรือผิดกฎหมาย โดยให้ค่าชดเชยดังกล่าวรวมถึง ค่าว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ค่าเสียหาย หรือความเสียเปรียบที่ได้เกิดขึ้นแก่ Eucerin ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท

4.12 ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเข้าซื้อสินค้าใดๆผ่านช่องทางโปรโมชั่นของผู้ใช้บริการ และไม่ให้นําพาให้บุคคลที่สาม มาทําการใช้โปรแกรมร่วม เพื่อหวังซื้อสินค้าเพื่อนําไปขายต่อในเชิงพาณิชย์ ทาง Eucerin จะไม่มีการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น สําหรับธุรกรรมที่เกิดจากการซื้อขายที่ผู้ใช้บริการหรือเครือของผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชี หรือเป็นผู้จัดการบัญชีผู้ขาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงข้องสงสัยให้ถือว่าการจัดทําธุรกรรมในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นโดย การสมรู้ร่วมคิดในทางทุจริต และให้ถือว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีผลเป็นโมฆะตามที่ระบุในข้อ 7.5 (5)

4.13 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนเป็นผู้ที่มีและถือใบอนุญาตต่างๆที่จําเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดภายใต้สัญญานี้ และเป็นไปตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา และกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.14 ในกรณีที่มีการผิดสัญญา (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช้วิธีการเข้าชมเวปไซต์และแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต การกระทําทุจริตที่ผิดข้อกําหนดในสัญญานี้) Eucerin ขอสงวนสิทธิที่จะถือให้เป็นเงินที่เรียกคืนได้สําหรับธุรกรรมดังต่อไปนี้
       - ยังคงมีการค้างชําระให้ผู้ใช้บริการอยู่
       - จํานวนการจ่ายเงินให้ผู้ใช้บริการทั้งหมดในช่วงเวลาที่พบว่ามีการทําผิดสัญญา
       - จํานวนเงินที่ผู้ใช้บริการจะได้รับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทําผิดสัญญา
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยผู้ใช้บริการจะยังคงมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายรวมที่เกิดขึ้นกับ Eucerin จากการที่ผู้ใช้บริการทําผิดสัญญา หรือจํานวนที่อยู่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายให้กับผู้ใช้บริการที่ Eucerin และ/หรือบริษัทในเครือของ Eucerin สามารถเรียกคืนได้ ทั้งนี้ให้ Eucerin สิทธิ์เลือกในการเรียกคืน แล้วให้จํานวนที่จะเรียกคืนถือเป็นหนี้สินที่ผู้ใช้บริการต้องชําระ

4.15 ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งข้อมูลของธุรกิจในเครือทั้งหมดให้กับ Eucerin ซึ่งในการนี้จะต้องมีการระบุตัวตนของธุรกิจในเครือลงในส่วนของใบแจ้งธุรกิจที่ทําให้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวธุรกิจในเครือได้ และขอบเขตตัววัดให้ Eucerin ติดตามผลงานของธุรกิจในเครือได้ โดยผู้ใช้บริการรับรู้ว่า การที่ผู้ใช้บริการให้ธุรกิจในเครือมาเข้าร่วมโปรแกรมร่วมด้วย จะต้องจัดให้ธุรกิจในเครือดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไขของสัญญาร่วมธุรกิจ และสัญญาฉบับนี้เช่นกัน ในกรณีที่มีการทําผิดที่เกิดขึ้นจากเครือธุรกิจของผู้ใช้บริการอาจมีการเรียกเงินคืนเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที่จ่ายให้กับเครือธุรกิจของผู้ใช้บริการ เป็นค่าเสียหาย(ไม่ให้ถือเป็นค่าปรับ) คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงว่าจํานวนค่าเสียหาย (ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.15 นี้)เป็นการประมาณการตามความจริงในเบื้องต้นว่า เป็นส่วนค่าเสียหายที่สามารถประมาณการได้ว่า Eucerin จะได้รับ เนื่องมาจากการผิดสัญญาโดยผู้ใช้บริการ หรือเครือธุรกิจของผู้ใช้บริการ

4.16 Eucerin มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้เครือธุรกิจของผู้ใช้บริการเข้าร่วมโปรแกรมร่วมธุรกิจได้ เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาโดยเครือธุรกิจ ที่สามารถบ่งชี้ตัวได้ ให้ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ Eucerin โดยสุจริต ในการส่งมอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือธุรกิจนั้นๆตามที่ Eucerin จะร้องขอ

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการ

5.1 ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ได้ ยกเว้นการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ

5.2 หากผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเท็จ เมื่อทางผู้ให้บริการทำการตรวจสอบพบ ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการและปฏิเสธการชำระค่าคอมมิชชั่นได้

6. บัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน

6.1 การจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่าน เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการห้ามแจ้งชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นๆ

6.2 ผู้ใช้บริการต้องแจ้งกับทางผู้ให้บริการในทันที หากพบว่าบัญชีของท่านถูกขโมย หรือโกง

7. ค่าคอมมิชชั่น

ผู้ใช้บริการ ของ Eucerin Affiliate Program จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระเงินและได้รับสินค้าหรือบริการนั้นเรียบร้อยแล้วโดยได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินตามจำนวนที่กำหนด จากยอดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น และ ตามลำดับขั้นของ Affiliator ในแต่ละประเภทตามที่ ทาง Eucerin กำหนด โดยยอดเงินที่ได้รับจะถูก หักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้ได้รับยอดน้อยกว่าในระบบ โดยค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจะไม่รวมค่าส่งสินค้า และส่วนลดจากบัตรกำนัลเพิ่มค่าคอมมิชชั่นจะถูกคำนวณจากยอดคำสั่งซื้อหลักหักส่วนลด และจะถูกคำนวณจากสินค้าที่ร่วมอยู่ใน Eucerin affiliate programเท่านั้น และมียอดสั่งซื้อจากการกดลิงก์ Affiliate ภายใน 7 วัน และได้ทำการจัดส่งสมบูรณ์เท่านั้น

7.1 การได้รับค่าคอมมิชชั่นสินค้าปกติและค่าคอมมิชชั่นตามลำดับขั้นของ Affiliator
ค่าคอมมิชชั่นสินค้าปกติ คำสั่งซื้อที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจะเป็นคำสั่งซื้อคร้ังแรกจากการกดลิงก์ Affiliate ของผู้ใช้บริการน้ันๆ ตัวอย่างเช่น
วันที่ 1 ผู้ซื้อกดลิงก์ของผู้ใช้บริการ (Affiliate link) แล้วทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จเจ้าของลิงก์จะได้รับ ค่าคอมมิชชั่น จากทุกสินค้าในตะกร้าและเฉพาะสินค้าที่ร่วมaffiliate programเท่านั้น
วันที่ 2 ถ้าผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าอีกคร้ังโดยไม่ได้กด Affiliate link เจ้าของลิงก์จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น เพราะค่าคอมมิชชั่น จะได้จากคำสั่งซื้อแรกเท่านั้น (ยกเว้นผู้ซื้อจะคลิก Affiliate Link อีกครั้ง) ค่าคอมมิชชั่น ที่จะได้รับของทุกออเดอร์ จะเกิดขึ้นหลังจากการกดลิงก์ภายใน 7 วัน และเป็นการซื้อผ่านลิงก์คลิกของ Affliator เท่านั้น

เงื่อนไขในการเบิกค่าคอมมิชชั่นของสินค้าจาก Eucerin ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการจ่ายทุกๆวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
*การเบิกค่าคอมมิชชั่น Affiliator จะต้องมีค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปในบัญชี รายได้ค่าคอมมิชชั่นจะแสดงผลในหน้ารายงานในหน้าประวัติการสั่งซื้อทันที โดยปรากฎอยู่ในหัวข้อ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และจะถูกปรับเปลี่ยนสถานะเป็น รายได้ที่ได้รับ หลังครบกำหนด 14 วัน นับจากวันที่การสั่งซื้อสมบูรณ์ ทาง Eucerin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ค่าคอมมิชชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างการทําจ่าย
Affiliator A มีค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการโปรโมทสินค้าผ่าน link affiliate จำนวน 600 บาท ในวันที่ 2 ตุลาคม 65
Affiliator A จะสามารถทำการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำที่ 500 บาทแล้ว
Affiliator A จะสามารถทำการเบิกถอนได้ หลัง 15 วัน นับจาก วันที่มีการกดซื้อสินค้า Eucerin ผ่าน link affiliate (ในที่นี้ ยกตัวอย่างคือ วันที่ 17 ตุลาคม 2565) ค่าคอมมิชชั่นจะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

7.2 การชำระเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การจ่ายเงินในรูปแบบบุคคลธรรมดา : ทาง Earthcrew จะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการ การกรอกข้อมูลเข้ามาโดยอัตโนมัติ ***(ต้องกรอกข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วนและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)*** การจ่ายเงินในรูปแบบบริษัท : ทางบริษัทจะต้องทำการอัปโหลดใบแจ้งหนี้ (invoice) ในระบบเท่านั้น การชำระเงินให้ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศโดยการชำระเงินจะชำระเป็นสกุลเงินบาทไทยโดยธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไปเป็นสกุลเงินของผู้ใช้บริการในประเทศนั้น (อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในวันนั้นๆ)

7.3 หากในบัญชีของผู้ใช้บริการมียอดเงินไม่ถึงขั้นตํ่าในการชําระเงินภายในรอบการชําระเงินนั้นๆ Earthcrew ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคงเงินให้ถึงกําหนดชําระแก่ผู้ใช้บริการ ไว้จนกว่าจะถึงรอบการชําระเงินที่บัญชีของผู้ใช้บริการ มียอดเงินถึงยอดขั้นตํ่าที่กำหนด โดยทาง Earthcrew จะทำการทบยอดให้ทุกเดือน และโอนเงินในเดือนสุดท้าย ที่ถึงเกณฑ์กำหนด

7.4 ผู้ให้บริการ อาจหักค่าคอมมิชชั่นใดๆ จากบัญชีของ ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณา โดยดุลพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียวว่า ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลต้องห้าม (อ้างอิงข้อ 8.4) ทั้งนี้ ค่าคอมมิชชั่นที่คิดคํานวณโดยผู้ให้บริการ ให้ถือว่าถูกต้องและเป็นที่สุด

7.5 ​​การเรียกเงินคืน ผู้ให้บริการจะไม่ชําระค่าคอมมิชชั่นและสงวนสิทธิ์ โดยดุลพินิจของตนฝ่ายเดียว ในการหักกลบลบหนี้หรือหักเงินคืนจากธุรกรรมที่มีการชำระเงินไปแล้ว รวมถึงเรียกให้ผู้ใช้บริการโอนเงินที่มีการชำระไปแล้ว คืนให้แก่ Earth Crew โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ กรณีดังต่อไปนี้
       (1) ธุรกรรมที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นการซื้อที่สมบูรณ์ (Completed Purchase)
       (2) ธุรกรรมฉ้อโกงที่ตรวจพบได้เอง หรือตรวจพบโดยระบบการตรวจสอบการสั่งซื้อโดยทุจริตของ Eucerin
       (3) ธุรกรรมที่ทําโดยมีการสมรู้ร่วมคิด ซึ่งผู้ใช้บริการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือติดต่อกับผู้ขาย ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อสินค้าผ่าน ลิงก์ของ ผู้ใช้บริการเอง
       (4) ธุรกรรมที่ถูกยกเลิก ไม่สมบูรณ์ และ/หรือมีการคืนสินค้า
       (5) ธุรกรรมที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาที่จะนําสินค้าที่ซื้อไปขายต่อ
       (6) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านลิงก์ของผู้ใช้บริการ บนสื่อของผู้ใช้บริการ ที่มีเนื้อหาต้องห้าม และ
       (7) ธุรกรรมที่บุคคลต้องห้ามมีส่วนเกี่ยวข้อง

8. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

8.1 จะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ ได้ให้ไว้ในการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หาก สื่อของผู้ใช้บริการ มีเนื้อหาต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กําหนดข้างต้น หรือมีเนื้อหาในลักษณะที่ Eucerin เห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ และ / หรือ Eucerin สามารถบอกเลิกการให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ ท้ังนี้ สื่อของผู้ใช้บริการ อาจรวมถึง โซเชียลมีเดีย และ เว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเฉพาะ เว็บไซต์/บล็อก (blog domain) Facebook Instagram Tiktok และ Twitter) และเมื่อสื่อนั้นได้รับการอนุมัติโดย Eucerin (“โซเชียลมีเดียที่ได้รับอนุมัติ” ) กรณี Facebook จะต้องเป็นการแสดงผ่าน “Fan Page” เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้การแสดงบน “บัญชีส่วนตัว” (personal page) ตามนโยบายผู้ใช้ของ Facebook (Facebook’s user policies)

8.2 ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถโปรโมตได้ทุกช่องทางของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Social Media ตัวอย่าง Facebook, Twitter, Tiktok, Line, Blog Eucerin ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หรือไม่ต้องรับผิด ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดของบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่อง จากการส่งอีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งอีเมล ทั้งนี้ ในการส่งอีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีการใช้อีเมล ลิงก์ หรือซอร์สโค้ดที่ใช้ชื่อของแบรนด์ Eucerin ให้ปรากฏชัดว่าเป็นการส่งอีเมลจากผู้ใช้บริการ และไม่ใช่การส่งจาก Eucerin โดยตรง การส่งอีเมลในรูปแบบนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Eucerin ก่อนส่งออกไปให้ผู้รับข่าวสาร ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในกรณีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข กับบุคคลที่สามเอง หรือการปฏิบัติผิดข้อกําหนดเรื่องอีเมลดังที่กล่าวข้างต้น

8.3 การทําการโฆษณาสินค้า Eucerin ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย จะมีการยินยอมเป็นกรณีไป และ ไม่ให้นําเครื่องหมายการค้า Eucerin หรือ ภาพหรือเครื่องหมายใดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Eucerin หรือแสดงเนื้อหาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การทําให้เข้าใจว่าทาง Eucerin เป็นผู้ที่ลงโฆษณาลงโซเชียลมีเดีย จากบัญชีของ Eucerin) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Eucerin กิจกรรมโซเชียลมีเดียผ่านการใช้แพลตฟอร์มของเฟสบุค จะต้องทําผ่านหน้า “แฟนเพจ” เท่านั้นและไม่ให้สร้าง “เพจส่วนตัว” ขึ้นมาตามนโยบายของเฟสบุค

8.4 ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการดังต่อไปนี้
       - ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ทางผู้ให้บริการ ลอกเลียน ทำลาย ลบ หรือสร้างความเสียหาย แก่ระบบ ขโมยหรือเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ท่านอื่นๆ แก้ไขสื่อโฆษณาและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เข้าถึงผ่านทาง Eucerin Affiliate Program เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบุให้แก้ไขได้ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการ
       - ใช้อีเมลโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Eucerin โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Eucerin ก่อน
       - ใช้หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือในการสอบถามแบบอัตโนมัติ (automated query tools) เพื่อสร้างคําค้นหาโดยระบบคอมพิวเตอร์
       - ใช้บริการทําการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ตโดยทุจริต เพื่อสร้างหรือซ่อนการเข้าชม การสอบถามคลิ๊ก (clicks) หรือบทสนทนาที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่ได้เกิดขึ้นจริง
       - ใช้คําหลักในการทําการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต(SEM keywords) และวิธีอื่นใดที่เป็นการใช้คําหลักโดยใช้แบรนด์ Eucerin (keyword-based advertising traffic) หรือการใช้ตราของแพลตฟอร์ม Eucerin (หรืออาจกล่าวได้ว่า มีการกําหนดให้คําว่า “Eucerin” และข้อความอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจทําให้เข้าใจผิดว่าเป็น Eucerin เป็นคําหลักที่ไม่สามารถค้นเจอได้) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Eucerin ก่อน
       - ใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ การดักข้อมูล (scraping) ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดเพื่อให้เข้าถึง สอบถาม จัดเก็บ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Eucerin ซึ่งรวมถึง โลโก้ ภาพ (key visuals) วัตถุสร้างสรรค์ (creative materials) และข้อมูลความลับอื่นๆ จากแพลตฟอร์มหรือแหล่งอื่น
       - ใช้ ลิงก์ของผู้ให้บริการ บนสื่อของผู้ให้บริการ ที่มีเนื้อหาต้องห้าม หรือใช้ในทอร์เรนท์ (torrent) หรือเว็บสตรีม (streaming sites)
       - ใช้ลิงก์ของผู้ให้บริการ หรือโฆษณาสื่อของผู้ให้บริการ บนช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ ของ Eucerin หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ขายใดๆ ของ Eucerin
       - ใช้หรือวางลิงก์ของบุคคลอื่นบนสื่อของ ผู้ให้บริการ
       - ใช้การซื้อของผ่านลิงก์ของผู้ให้บริการเอง หรือบุคคลในครอบครัว
       - ในกรณีที่ผู้ให้บริการ เป็นเครือข่าย ผู้ให้บริการเป็นนายหน้าซ้อนให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการท่านอื่น ในฐานะเครือข่ายรายย่อยหรือมีการชิงโชคจับฉลากอยู่ใน สื่อของผู้ให้บริการ
       - โฆษณาเกินจริงต่อผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อความที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ Eucerin หรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผิวขาวขึ้นใน3ชั่วโมง หรือข้อความโฆษณาที่ส่งผลทางลบ หรือ สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบรนด์ Eucerin
       - ทำให้สาธารณชน หรือกลุ่มบุคคลเข้าใจว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Eucerin หรือทำให้เข้าใจว่าผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ หรือความเกี่ยวพันกันระหว่าง ผู้ใช้บริการกับ Eucerin ที่เกินขอบเขตของโปรแกรมร่วมธุรกิจ และขอบเขตของสัญญานี้ ก่อนการใช้ข้อมูล เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ โลโก้ หรือ แบรนด์ของEucerin ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากEucerinเท่านั้น
       - โปรโมทลิงก์ของผู้ใ้ช้บริการใต้โพสต์ Official หรือที่เป็นทางการของทางแบรนด์และร้านค้าต่างๆ แม้ว่าแบรนด์หรือร้านค้าน้ันๆจะโฆษณาโปรโมชั่นของEucerin ก็ตาม เนื่องจากแบรนด์และร้านค้า ต้องการคงไว้ซึ่งความเห็นและการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคของทางแบรนด์และร้านค้าเอง
       - โปรโมทลิงก์ของท่านใต้โพสต์ของผู้ทำ Affiliate Marketing ท่านอื่น ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ทำการรีวิวสินค้า นอกจากท่านนั้นจะโพสต์ตามหาสิ่งของ และอนุญาตให้แปะลิงก์ Affiliate ได้
       - ปลอมแปลงหรือสร้างแอคเค้าท์ของบุคคุลที่มีชื่อเสียงซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของบุคคลนั้นเสียหาย
       - ใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของ Eucerin ในการสร้างเพจเป็นของตัวเอง
       - คัดลอกข้อความ/แคปชั่น/รูปรีวิว ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำ Affiliate Marketing เหมือนกันหรือเพจใน Facebook และนำมาใช้เป็นของตัวเองเด็ดขาด แต่สามารถนำข้อความ/แคปชั่นจากแพลตฟอร์ม Eucerin Affiliate Program หรือ Affiliate Facebook Group ของ Eucerin หรือ Line Official account (Eucerin Affiliate) และ ข้อความสำคัญของแบรนด์ได้

9. การยกเลิกการใช้งานบัญชี และการสิ้นสุดสถานะของผู้ใช้งาน

9.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการได้

9.2 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้เท่านั้น

9.3 ผู้ให้บริการสามารถ ลบ ยกเลิก หรือระงับการใช้งาน ของผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
       - ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลเท็จในตอนสมัครใช้บริการ
       - ผู้ใช้บริการใช้กลโกง ทุจริตหรือใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคอมมิชชั่น โดยนอกเหนือจากที่ทางผู้ให้บริการ กำหนดไว้

9.4 สิทธิในการยกเลิก ปฏิเสธ และถอดถอน Eucerin สงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน สื่อของผู้ใช้บริการ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการได้นําส่งไว้ และ Eucerin มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า
       - ผู้ใช้บริการ หรือ สื่อของผู้ใช้บริการใด ขัดเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์ม
       - ผู้ใช้บริการ ละเมิดหรือสนับสนุน ให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ
       - ผู้ใช้บริการ ทําผิดต่อหน้าที่ใดๆ ตามสัญญานี้
       - Eucerin เชื่อว่า สื่อของผู้ใช้บริการใด อาจทําให้ Eucerin มีความผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง
       - ผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลงเพิ่มเติมซึ่งได้ตกลงร่วมกันกับ Eucerin และ/หรือผู้ขาย โดย Eucerin อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :
       - ร้องขอให้ลบ ลิงก์ของผู้ใช้บริการ และ/หรือ สื่อของผู้ใช้บริการ หรือนําออกจากระบบโดยทันที
       - ร้องขอให้ ผู้ใช้บริการดําเนินการแก้ไขการละเมิด การไม่ปฏิบัติตามหรือการผิดสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
       - กําหนดค่าปรับ หรือเรียกเงินคืนจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทนสําหรับแต่ละการกระทําละเมิด โดยค่าปรับหรือเงินคืนนั้น ไม่เป็นการยกเว้นผู้ใช้บริการจากความรับผิดต่อ Eucerin หากความเสียหายของ Eucerin มีมูลค่าเกินกว่าจํานวนเงินนั้น หรือ
       - ระงับการใช้งานลิงก์ของผู้ใช้บริการ ในช่วงระยะเวลาที่ Eucerin เห็นสมควร หรือจนกว่า Affiliate จะแก้ไขหรือลบสื่อ ของผู้ใช้บริการที่เป็นการละเมิดสัญญาตามดุลยพินิจของ Eucerin หรือ
       - เลิกสัญญา

10. การสิ้นสุดของการให้บริการระบบ

10.1 ทาง Eucerin affiliate Program จะถือว่าสิ้นสุดการให้บริการระบบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
       - เมื่อผู้ใช้บริการ ลอกเลียน ทำลาย ลบ สร้างความเสียหายแก่ระบบ หรือ ใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าคอมมิชชั่น
       - เมื่อระบบต้องปิดปรับปรุงการให้บริการ ชั่วคราว
       - เมื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหยุดการให้บริการอินเตอร์เน็ต
       - เมื่อผู้ให้บริการตัดสินใจว่าควรหยุด การให้บริการระบบ

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 Eucerin เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า Eucerin เท่านั้น

11.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัยพ์สินทางปัญญา หรือข้อมูลภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุบนเว็บไซต์ Eucerin Affiliate Program นี้เท่านั้น และการใช้สิทธิดังกล่าวให้จำกัดเพียงเพื่อการจัดทำการตลาด โปรโมทผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ ตามระบุบนเว็บไซต์ Eucerin Affiliate Program นี้เท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถดัดแปลง แก้ไข ลอกเลียน เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอม จาก Eucerin หรือผู้ให้บริการ

11.3 ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และรับรองว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการโฆษณาจะไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ หรือสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายของบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

12. เนื้อหาต้องห้าม (Prohibited Content) หมายถึง เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่ :

12.1 สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมาย (เช่น การหลอกลวง การก่อการร้าย อาชญากรรม การต่อสู้ประท้วง แชร์ลูกโซ่ หรือจดหมายลูกโซ่)

12.2 เกี่ยวข้องกับ ภาพลามก วัตถุอนาจาร หรือ มีเนื้อหาใดๆ อันอาจอ่อนไหวหรือกระทบต่อความรู้สึก ของบุคคลกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับ การเมือง ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

12.3 เกี่ยวข้องกับ ความรุนแรงที่ชัดเจน หรือที่รุนแรงเกินสมควร

12.4 เป็นการหมิ่นประมาท มีความไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือมีลักษณะอ่อนไหวทางการเมือง

12.5 เป็นการเหยียด หรือเป็นข้อความที่ทําให้เกิด “ความเกลียดชัง” ไม่ว่าเป็นการกล่าวถึงปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนใด และไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโดยอ้างถึง เชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ ความเชื่อ สัญชาติ การเข้าร่วมศาสนา เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์หรือชาติกำเนิด หรือภาษา ของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นๆ ก็ตาม

12.6 สนับสนุนหรือมีไวรัส หนอนคอมพิวเตอร์ (worms) ไฟล์เสีย (corrupted files) มัลแวร์ (malware) การปลดล็อกรหัส ซอฟต์แวร์ (crack) หรือวัสดุอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทําให้ไม่สามารถใช้งานซอฟร์แวร์ฮาร์ดแวร์ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยใด

12.7 ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณาด้วย ลิงก์ของผู้ใช้บริการ (Spamming)

12.8 ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

12.9 ใช้ชื่อแบรนด์เพื่อหรือมอบข้อเสนอในแบบที่เป็นการค้าแข่งหรือสำหรับการมอบล็อตเตอรรี่โดยเด็ดขาด

13. การยกเลิกการให้บริการ

13.1 ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนยกเลิกการให้บริการระบบ

13.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับค่าคอมมิชชั่นภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ระบบ Eucerin Affiliate Program ยุติการให้บริการแพลตฟอร์

13.3 ทางผู้ให้บริการจะไม่มีระบบสำรองใดๆ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการต่อหากเกิดการยกเลิกการให้บริการ

13.4 การกระทำของผู้เข้าร่วมธุรกิจที่ผิดสัญญา หรือหน้าที่ที่มีอยู่ภายใต้สัญญานี้หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของ Eucerin จะเป็นเหตุผลให้ Eucerin ยกเลิกสัญญาโดยการใช้สิทธิทางกฏหมายได้ หรือไม่เป็นการตัดสิทธิ ในการเรียกร้องอื่นๆของ Eucerin และให้ Eucerin มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบริการที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ใช้บริการ