นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว กับผู้ใช้บริการ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม บันทึก ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพียงเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างคุณกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุ ประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน หรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ ผู้ให้บริการอาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวม

1. เมื่อคุณสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแพลตฟอร์ม Eucerin Affiliate Program ซึ่งได้แก่ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ที่อยู่อีเมล (เรียกรวมว่า "ข้อมูลลงทะเบียน")

2. เมื่อคุณรับรายได้จากการเป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร และ ข้อมูลการทำธุรกรรม (เรียกรวมว่า "ข้อมูลบัญชี")

3. เมื่อคุณโปรโมทสินค้าหรือบริการโดยใช้ Link ที่สร้างจาก Eucerin Affiliate Program เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้ธุรกรรมการฉ้อโกง 7.5(2) / 8.4

4. เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหากคุณส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของคุณเท่านั้น หากคุณเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ คุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการ Eucerin Affiliate Program ของเราแก่คุณได้

5. ข้อมูลลงทะเบียน ข้อมูลบัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ อาจสามารถเข้าถึงหรือเก็บรวบรวมได้ (โดยอัตโนมัติหรือไม่ใช่โดยอัตโนมัติ) ในระหว่างเป็นผู้ใช้งาน Eucerin Affiliate Program เราสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ คุณจะต้องอัพเดทข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เราสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นถูกต้อง

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้น จะใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ การลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบ การรักษาและจัดการ การเป็นผู้ใช้งาน Eucerin Affiliate Program

2. การอำนวยความสะดวกในการดูแลบัญชี การทำธุรกรรม และการตอบคำถามหรือข้อสงสัย คำติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ

3. การวิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้าง ดำเนินการปรับปรุง ฟังก์ชั่น บริการใหม่ๆ คอนเทนต์ และโฆษณาของเราให้ดีขึ้น

4. การจัดการความเสี่ยง การประเมิน ตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และ/หรือการแก้ไข การฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำต้องห้ามที่เป็นไปได้อื่นๆ เพื่อทำการปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม รวมทั้งมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับ กำหนดให้เราต้องกระทำ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล การร้องขอตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ

6. การเปิดเผยข้อมูล อันเนื่องจากการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย และต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์ เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

7. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของเรา และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเรา

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ และทางเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง
การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ อย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราขอแนะนำให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ พนักงานของเราจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น คุณไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าระบบของคุณ (เช่น ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น

เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Eucerin Affiliate Program เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัว และอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา ปรับปรุง บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่cหากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้